To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: תצווה
תצווה
קול צופייך - פרשת תצווה - תשנ''ח - פורים ופרשת זכור
מדוע היה צורך שהמנורה תדלק גם בשעות היום • הלקח שאנו לומדים מן המנורה ביחס ללימוד תורה וקיום המצוות • כל הדינים ששייכים בעניין מצוות קריאת פרשת זכור • הכנות לקראת ימי הפורים
להמשך
תצווה
אדר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת תצווה תשנ''ט - פרשת זכור וקריאת המגילה
מדוע המן שמח שהפור נפל בחודש אדר ומה הייתה טעותו שעלתה בכישלון תוכניתו • דיני פרשת זכור וחיוב קריאתה • ומהם הדינים השונים בקריאת המגילה ובברכותיה • וקריאת התורה ביום הפורים
להמשך
תצווה
אדר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת תצווה - תש''ס - הלכות ציצית
מדוע אחשוורוש לבש בגדי כהן גדול • איזה עוד אדם לבש בגדים אלה מחוץ לבית המקדש ואיך היה לו היתר לזה • עיקר הדינים היסודיים שיש במצוות ציצית • ובאיזה ציצית אדם יוצא ידי חובה לפי כל השיטות • מה הדין ..
להמשך
תצווה
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ב - שבת זכור וענייני פורים
מדוע נצטווינו למחות את עמלק ולזכור את עמלק יותר משאר העמים • כל פרטי הדינים של קריאת פרשת זכור בבית הכנסת • המשמעות העמוקה שיש למגילת אסתר לדורות • איזה קשר נרמז בין עמלק להמן
להמשך
תצווה
אדר   תשס"ב
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ג - הלכות שבת ג'
יום ז' באדר • עניינו של האפוד • בגדי הכהן גדול • קביעת המועדים על ידי עם ישראל • השראת שכינה מתוך המשכן • קשר האסור והמותר לעשות בשבת • דיבורי חול בשבת • ברכה על מאכלים שנשתנה צורתם • חשיבות לימוד ..
להמשך
תצווה
אדר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ד - הלכות פורים
פורים שחל במוצאי שבת • קריאת פרשת זכור • מצוות הכוונה בקריאת פרשת זכור • הכנות קודם החג שלושים יום • קריאת מגילה • מצוות יום הפורים : משלוח מנות - מתנות לאביונים - סעודה
להמשך
תצווה
אדר   תשס"ד
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ה - הדלקת נרות שבת
ציווי עשיית המנורה • צורת ואופן הדלקת המנורה • הציץ של כהן גדול • היסח הדעת מהקב"ה • ברכה על הדלקת נרות שבת • גזירת "שמא יטה את הנר" ברכה והדלקת נרות שבת למתארחת
להמשך
תצווה
אדר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ו - שבת זכור
מוסר השכל מהציווי על עשיית המנורה • רשעותו של המן • רשעותו של עמלק • פרשת זכור • לימוד והבנת פרשת זכור • דקדוק בקריאת הפרשה • חיוב נשים בפרשת זכור
להמשך
תצווה
אדר   תשס"ו
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ז – תענית, שבת זכור, מגילה ומצוות פורים
מעלת לימוד התורה • פרשת זכור • הבנת הפרשה • תענית אסתר • מצוות של חג הפורים • קריאת המגילה • זכר למחצית השקל
להמשך
תצווה
אדר   תשס"ז
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ח – הלכות נרות שבת
משה רבינו מכפר על עם ישראל • על מי מוטלת מצוות הדלקת נרות שבת • זמן הדלקת נרות שבת • זמן קבלת שבת • ברכה על נרות שבת • הדלקת נרות למתארחת • מנורה של שבעה קנים
להמשך
תצווה
אדר   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך