To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - קורח | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - קורח

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: תצווה
תצווה
קול צופייך - פרשת תצווה - תשנ''ח - פורים ופרשת זכור
מדוע היה צורך שהמנורה תדלק גם בשעות היום • הלקח שאנו לומדים מן המנורה ביחס ללימוד תורה וקיום המצוות • כל הדינים ששייכים בעניין מצוות קריאת פרשת זכור • הכנות לקראת ימי הפורים
להמשך
תצווה
אדר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת תצווה תשנ''ט - פרשת זכור וקריאת המגילה
מדוע המן שמח שהפור נפל בחודש אדר ומה הייתה טעותו שעלתה בכישלון תוכניתו • דיני פרשת זכור וחיוב קריאתה • ומהם הדינים השונים בקריאת המגילה ובברכותיה • וקריאת התורה ביום הפורים
להמשך
תצווה
אדר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת תצווה - תש''ס - הלכות ציצית
מדוע אחשוורוש לבש בגדי כהן גדול • איזה עוד אדם לבש בגדים אלה מחוץ לבית המקדש ואיך היה לו היתר לזה • עיקר הדינים היסודיים שיש במצוות ציצית • ובאיזה ציצית אדם יוצא ידי חובה לפי כל השיטות • מה הדין ..
להמשך
תצווה
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ב - שבת זכור וענייני פורים
מדוע נצטווינו למחות את עמלק ולזכור את עמלק יותר משאר העמים • כל פרטי הדינים של קריאת פרשת זכור בבית הכנסת • המשמעות העמוקה שיש למגילת אסתר לדורות • איזה קשר נרמז בין עמלק להמן
להמשך
תצווה
אדר   תשס"ב
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ג - הלכות שבת ג'
יום ז' באדר • עניינו של האפוד • בגדי הכהן גדול • קביעת המועדים על ידי עם ישראל • השראת שכינה מתוך המשכן • קשר האסור והמותר לעשות בשבת • דיבורי חול בשבת • ברכה על מאכלים שנשתנה צורתם • חשיבות לימוד ..
להמשך
תצווה
אדר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ד - הלכות פורים
פורים שחל במוצאי שבת • קריאת פרשת זכור • מצוות הכוונה בקריאת פרשת זכור • הכנות קודם החג שלושים יום • קריאת מגילה • מצוות יום הפורים : משלוח מנות - מתנות לאביונים - סעודה
להמשך
תצווה
אדר   תשס"ד
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ה - הדלקת נרות שבת
ציווי עשיית המנורה • צורת ואופן הדלקת המנורה • הציץ של כהן גדול • היסח הדעת מהקב"ה • ברכה על הדלקת נרות שבת • גזירת "שמא יטה את הנר" ברכה והדלקת נרות שבת למתארחת
להמשך
תצווה
אדר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ו - שבת זכור
מוסר השכל מהציווי על עשיית המנורה • רשעותו של המן • רשעותו של עמלק • פרשת זכור • לימוד והבנת פרשת זכור • דקדוק בקריאת הפרשה • חיוב נשים בפרשת זכור
להמשך
תצווה
אדר   תשס"ו
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ז – תענית, שבת זכור, מגילה ומצוות פורים
מעלת לימוד התורה • פרשת זכור • הבנת הפרשה • תענית אסתר • מצוות של חג הפורים • קריאת המגילה • זכר למחצית השקל
להמשך
תצווה
אדר   תשס"ז
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ח – הלכות נרות שבת
משה רבינו מכפר על עם ישראל • על מי מוטלת מצוות הדלקת נרות שבת • זמן הדלקת נרות שבת • זמן קבלת שבת • ברכה על נרות שבת • הדלקת נרות למתארחת • מנורה של שבעה קנים
להמשך
תצווה
אדר   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
הילולת מרן הראשון לציון הרב ..
מעמד עוצמתי ומרגש בהילולת מרן הראשון לציון רבי מרדכי אליהו זצוק"ל. הרחבה הענקית בהר המנוחות היתה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קרח התשע''ז ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת שלח לך - ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבבת פרשת שלח לך התשס"ו

להמשך