To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: קורח
קורח
קול צופייך - פרשת קורח תשנ''ט - הלכות מוקצה
בגנות המחלוקת ותוצאותיה • החולקים על משה רבינו היו דווקא גדולי העם • טלטול מוקצה בשבת • ביטול כלי מהיכנו • טלטול עצמות וקליפות • מעשר בשבת
להמשך
קורח
תמוז   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת קורח תש''ס - הלכות שבת - מעמר - מבשל
במעלתה של אשתו של און בן פלת בעיצומם של ימי המחלוקת • מלאכה שאינו מתכוון • פינוי וכיבוד במרצפות בשבת • הכנת תה בשבת • מלאכת מעמר • ישיבה על דשא
להמשך
קורח
סיוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת קורח - תשס''א - תרומה ומעשר בשמיטה
בגנותה וחורבנה של מחלוקת • מחלוקת על דברי צדיקים גורמת לכפור בעיקר • הכוח של התורה בעת מלחמה • דיני הפרשת תרומות ומעשרות • הפרשת תרומות ומעשרות בשנת השמיטה
להמשך
קורח
סיוון   תשס"א
קול צופייך - פרשת קורח - תשס''ב - הלכות מזוזה
בגנות וחומרת המחלוקת • טענותיו של קורח כנגד משה רבינו • המזוזה שומרת על הבית • איזה מקומות חייבים במזוזה ואיזה מקומות פטורים • איך ראוי לקבוע מזוזה • שמירה על המזוזה שלא תיפגם מרטיבות וכדו'
להמשך
קורח
סיוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת קורח - תשס''ג - ציצית, תרומות ומעשרות
מחלוקת קרח ועדתו – מדוע לא מחלוקת קורח ומשה רבינו ? • ההבדל התהומי בין אשתו של קורח לאשתו של און בן פלת • מצוות ציצית – כוונה במצווה • דיני תרומות ומעשרות ואיך מפרישים תרומות ומעשרות על פי ההלכה
להמשך
קורח
סיוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת קרח - תשס''ד - הלכות ביקור חולים ותרומות ומעשרות
מחלוקת קורח ועדתו שחלקו על משה רבינו ע"ה • ההתרחקות והזהירות הנצרכת מליצנות • ההבדל בין אשתו של און בו פלת לאשתו של קורח • מצוות ביקור חולים • שכינה שנמצאת מעל מראשותיו של החולה • הפרשת תרומות ..
להמשך
קורח
סיוון   תשס"ד
קול צופייך - פרשת קורח - תשס''ה - הלכות מזוזה
עונשם של בעלי מחלוקת, והחורבן שנבע מכך • מעלת ביקור חולים • חכמת נשים בנתה ביתה • מעלת כיסוי הראש • מצוות המזוזה • חיוב מזוזה בחדרים שונים • צורת קביעת המזוזה
להמשך
קורח
סיוון   תשס"ה
קול צופייך - פרשת קרח - תשס''ו - הלכות מזוזה
מחלוקת קורח ועדתו • תוצאות המחלוקת •מעלת המזוזה •החייבים במצווה • מקום הקביעה • מזוזה בדירה שכורה • דירה עם כמה כניסות • הסיר את המזוזה בכדי לבודקה • מבנה נייד
להמשך
קורח
סיוון   תשס"ו
קול צופייך - פרשת קרח - תשס''ז – הלכות בורר
בגנות המחלוקת והזהירות • צורת המחלוקת של קרח על משה רבינו • און בן פלת ואישתו • כיסוי השיער לרווקה ונשואה • מלאכת מעמר בשבת • בורר בשבת • מאכל שנאסר על ידי ברירה • אכילת דגים ועוף בשבת • סחיטה - ..
להמשך
קורח
סיוון   תשס"ז
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך