To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: קורח
קורח
קול צופייך - פרשת קורח תשנ''ט - הלכות מוקצה
בגנות המחלוקת ותוצאותיה • החולקים על משה רבינו היו דווקא גדולי העם • טלטול מוקצה בשבת • ביטול כלי מהיכנו • טלטול עצמות וקליפות • מעשר בשבת
להמשך
קורח
תמוז   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת קורח תש''ס - הלכות שבת - מעמר - מבשל
במעלתה של אשתו של און בן פלת בעיצומם של ימי המחלוקת • מלאכה שאינו מתכוון • פינוי וכיבוד במרצפות בשבת • הכנת תה בשבת • מלאכת מעמר • ישיבה על דשא
להמשך
קורח
סיוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת קורח - תשס''א - תרומה ומעשר בשמיטה
בגנותה וחורבנה של מחלוקת • מחלוקת על דברי צדיקים גורמת לכפור בעיקר • הכוח של התורה בעת מלחמה • דיני הפרשת תרומות ומעשרות • הפרשת תרומות ומעשרות בשנת השמיטה
להמשך
קורח
סיוון   תשס"א
קול צופייך - פרשת קורח - תשס''ב - הלכות מזוזה
בגנות וחומרת המחלוקת • טענותיו של קורח כנגד משה רבינו • המזוזה שומרת על הבית • איזה מקומות חייבים במזוזה ואיזה מקומות פטורים • איך ראוי לקבוע מזוזה • שמירה על המזוזה שלא תיפגם מרטיבות וכדו'
להמשך
קורח
סיוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת קורח - תשס''ג - ציצית, תרומות ומעשרות
מחלוקת קרח ועדתו – מדוע לא מחלוקת קורח ומשה רבינו ? • ההבדל התהומי בין אשתו של קורח לאשתו של און בן פלת • מצוות ציצית – כוונה במצווה • דיני תרומות ומעשרות ואיך מפרישים תרומות ומעשרות על פי ההלכה
להמשך
קורח
סיוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת קרח - תשס''ד - הלכות ביקור חולים ותרומות ומעשרות
מחלוקת קורח ועדתו שחלקו על משה רבינו ע"ה • ההתרחקות והזהירות הנצרכת מליצנות • ההבדל בין אשתו של און בו פלת לאשתו של קורח • מצוות ביקור חולים • שכינה שנמצאת מעל מראשותיו של החולה • הפרשת תרומות ..
להמשך
קורח
סיוון   תשס"ד
קול צופייך - פרשת קורח - תשס''ה - הלכות מזוזה
עונשם של בעלי מחלוקת, והחורבן שנבע מכך • מעלת ביקור חולים • חכמת נשים בנתה ביתה • מעלת כיסוי הראש • מצוות המזוזה • חיוב מזוזה בחדרים שונים • צורת קביעת המזוזה
להמשך
קורח
סיוון   תשס"ה
קול צופייך - פרשת קרח - תשס''ו - הלכות מזוזה
מחלוקת קורח ועדתו • תוצאות המחלוקת •מעלת המזוזה •החייבים במצווה • מקום הקביעה • מזוזה בדירה שכורה • דירה עם כמה כניסות • הסיר את המזוזה בכדי לבודקה • מבנה נייד
להמשך
קורח
סיוון   תשס"ו
קול צופייך - פרשת קרח - תשס''ז – הלכות בורר
בגנות המחלוקת והזהירות • צורת המחלוקת של קרח על משה רבינו • און בן פלת ואישתו • כיסוי השיער לרווקה ונשואה • מלאכת מעמר בשבת • בורר בשבת • מאכל שנאסר על ידי ברירה • אכילת דגים ועוף בשבת • סחיטה - ..
להמשך
קורח
סיוון   תשס"ז
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך