To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: חוקת
חוקת
קול צופייך - פרשת חוקת - תשנ''ח - תקציר איסורי שבת נפוצים
חוקה מוחלטת וברורה במצוות התורה • קיום המצוות כדי לעשות נחת רוח לבורא ית' • מצוות השבת • סוגי בישול שונים ואיסורים שבהם • בישול בשבת • בורר בשבת
להמשך
חוקת
תמוז   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת חוקת תשנ''ט - פתיחת קופסאות שימורים וכלים חד פעמיים בשבת
קיום כל התורה כהלכתה על כל דקדוקיה ופרטיה • גמר מלאכה בשבת • כלים חד פעמיים • קידוש בכוס חד פעמית • פתיחת קופסאות שימורים בשבת • פרטי הלכות שבת הנפוצות
להמשך
חוקת
סיוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת חוקת תש''ס - הלכות ראש חודש
עניין כוח וקדושת המנהגים • מנהג הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש • האם גם גברים אסורים בעשיית מלאכה • תוספת מאכל והדלקת נר בראש חודש • מעלת שבת מברכין • דיני יעלה ויבוא
להמשך
חוקת
סיוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת חוקת - תשס''א - מיזוג אויר ושעון שבת
גרם כיבוי – האם מותר או אסור – כל האופנים • שימוש ב"שעון שבת" בשבת ובערב שבת • נגיעה ושינוי ה "שעון שבת" בשבת • מכשירים שעובדים על ידי טרמוסטט • קרח בשבת
להמשך
חוקת
תמוז   תשס"א
קול צופייך - פרשת חוקת - תשס''ב - הלכות וענייני ראש חודש
הטעמים שיש בקיום התורה והמצוות • צריך לדעת - קיום המצוות רק כי כך רצון הקב"ה ! • מעלתה של לשון הקודש • מעלתו של הכתב העברי • השטן מנסה לקלקל בעשיית המצוות • מצוות קידוש החודש וכוחם של חכמי ישראל ..
להמשך
חוקת
סיוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת חוקת - תשס''ג - הלכות ברכות
מה הטעם שסיחון מלך חשבון מנע מלתת לישראל לעבור בארצו • מעלת הכנסת אורחים • מעלת ארץ ישראל • הסיבה שעם ישראל זכו בארץ • מעלת הברכות • טעימת מאכלים קודם השבת • דברים הבאים בתוך הסעודה.
להמשך
חוקת
סיוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת חוקת - תשס''ד - הלכות ביקור חולים ותרו''מ
קיום מצוות כי כך רצון ה' • היתרון של ישראל על פני אומות העולם • מעלת אמירת נעשה ונשמע • אפר פרה אדומה • איסור כהן להיטמא למת • מעלת ביקור חולים • יציאה מארץ ישראל
להמשך
חוקת
תמוז   תשס"ד
קול צופייך - פרשת חוקת - תשס''ה - נטילת ידיים, וברכות השחר
איך היו מבצעים את מצוות פרה אדומה ? • חוקות ומצוות התורה • מעלת ישראל על הגויים • טומאת גוי וטומאת ישראל • נטילת ידיים בבוקר • נטילת ידיים לסעודה ומים אחרונים • ברכות השחר • ביטול כלי מהיכנו
להמשך
חוקת
סיוון   תשס"ה
קול צופייך - פרשת חקת - תשס''ו - הלכות ראש חודש
מצוות התורה – חוק - המוסר שלמדים מפרה אדומה • המלחמה עם עמלק • מעלת ראש חודש • דיני - מלאכה בראש חודש, יעלה ויבוא, הלל • ברכת הלבנה • ביקור חולים בשבת • ברכה על בשמים תקציר
להמשך
חוקת
סיוון   תשס"ו
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך