To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: חוקת
חוקת
קול צופייך - פרשת חוקת - תשנ''ח - תקציר איסורי שבת נפוצים
חוקה מוחלטת וברורה במצוות התורה • קיום המצוות כדי לעשות נחת רוח לבורא ית' • מצוות השבת • סוגי בישול שונים ואיסורים שבהם • בישול בשבת • בורר בשבת
להמשך
חוקת
תמוז   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת חוקת תשנ''ט - פתיחת קופסאות שימורים וכלים חד פעמיים בשבת
קיום כל התורה כהלכתה על כל דקדוקיה ופרטיה • גמר מלאכה בשבת • כלים חד פעמיים • קידוש בכוס חד פעמית • פתיחת קופסאות שימורים בשבת • פרטי הלכות שבת הנפוצות
להמשך
חוקת
סיוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת חוקת תש''ס - הלכות ראש חודש
עניין כוח וקדושת המנהגים • מנהג הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש • האם גם גברים אסורים בעשיית מלאכה • תוספת מאכל והדלקת נר בראש חודש • מעלת שבת מברכין • דיני יעלה ויבוא
להמשך
חוקת
סיוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת חוקת - תשס''א - מיזוג אויר ושעון שבת
גרם כיבוי – האם מותר או אסור – כל האופנים • שימוש ב"שעון שבת" בשבת ובערב שבת • נגיעה ושינוי ה "שעון שבת" בשבת • מכשירים שעובדים על ידי טרמוסטט • קרח בשבת
להמשך
חוקת
תמוז   תשס"א
קול צופייך - פרשת חוקת - תשס''ב - הלכות וענייני ראש חודש
הטעמים שיש בקיום התורה והמצוות • צריך לדעת - קיום המצוות רק כי כך רצון הקב"ה ! • מעלתה של לשון הקודש • מעלתו של הכתב העברי • השטן מנסה לקלקל בעשיית המצוות • מצוות קידוש החודש וכוחם של חכמי ישראל ..
להמשך
חוקת
סיוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת חוקת - תשס''ג - הלכות ברכות
מה הטעם שסיחון מלך חשבון מנע מלתת לישראל לעבור בארצו • מעלת הכנסת אורחים • מעלת ארץ ישראל • הסיבה שעם ישראל זכו בארץ • מעלת הברכות • טעימת מאכלים קודם השבת • דברים הבאים בתוך הסעודה.
להמשך
חוקת
סיוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת חוקת - תשס''ד - הלכות ביקור חולים ותרו''מ
קיום מצוות כי כך רצון ה' • היתרון של ישראל על פני אומות העולם • מעלת אמירת נעשה ונשמע • אפר פרה אדומה • איסור כהן להיטמא למת • מעלת ביקור חולים • יציאה מארץ ישראל
להמשך
חוקת
תמוז   תשס"ד
קול צופייך - פרשת חוקת - תשס''ה - נטילת ידיים, וברכות השחר
איך היו מבצעים את מצוות פרה אדומה ? • חוקות ומצוות התורה • מעלת ישראל על הגויים • טומאת גוי וטומאת ישראל • נטילת ידיים בבוקר • נטילת ידיים לסעודה ומים אחרונים • ברכות השחר • ביטול כלי מהיכנו
להמשך
חוקת
סיוון   תשס"ה
קול צופייך - פרשת חקת - תשס''ו - הלכות ראש חודש
מצוות התורה – חוק - המוסר שלמדים מפרה אדומה • המלחמה עם עמלק • מעלת ראש חודש • דיני - מלאכה בראש חודש, יעלה ויבוא, הלל • ברכת הלבנה • ביקור חולים בשבת • ברכה על בשמים תקציר
להמשך
חוקת
סיוון   תשס"ו
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך