To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: פינחס
פינחס
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ז - צום י''ז בתמוז ובין המצרים
הסיבות לצום י"ז בתמוז • אימתי מתחיל זמן התענית ואימתי הוא מסתיים ? • אמירת עננו • שמחה, ברכת שהחיינו, ושמיעת מוזיקה בימי בין המצרים • ימי בין המצרים – ימי דין • התרחקות מסכנה
להמשך
פינחס
תמוז   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת פינחס - תשנ''ח - הלכות בן המצרים
פינחס זכה לברית לעולם בזכות קנאותו • אבלות בימי בין המצרים • הימנעות משמיעת מוזיקה וברכת שהחיינו בימים • ימים אלו הם ימי דין ולכן חובה להתרחק מסכנות וממחלוקת • אמירת תיקון חצות ביום
להמשך
פינחס
תמוז   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ט - י''ז בתמוז ובין המצרים
טענות זמרי בן סלוא כנגד משה רבינו ע"ה • גיור כהלכה • נישואין ואירוסין בשלושת השבועות • מדוע צמים ומתענים בי"ז בתמוז • איסורים בערב הצום • אמירת עננו • אכילה ביום התענית לפני עלות השחר
להמשך
פינחס
תמוז   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת פנחס - תש''ס - חמש תעניות
פנחס מקבל ברית כהונת עולם בעבור מחאתו על חילול ה' • מהם הסיבות לתענית י"ז בתמוז • מתי חרב בית ראשון, ומתי בית המקדש השני • אדם שטעה ואכל או רק ברך על אוכל בתענית• מאה ברכות בשבת וביום תענית תענית
להמשך
פינחס
תמוז   תש"ס
קול צופייך - פרשת פינחס - תשס''א - דיני בין המצרים ואבילות
ברכת שהחיינו והטוב והמטיב • ברכת שהחיינו על פרי או בגד חדש בבין המצרים ביום חול או בשבת • בין המצרים ימי דין - להיזהר מסכנות בבין המצרים • שירה וזימרה בימים אלה • נישואין בימים אלה
להמשך
פינחס
תמוז   תשס"א
קול צופייך - פרשת פנחס תשס''ב - אור חיים הקדוש – י''ז בתמוז
מעלתו של אור החיים הקדוש • פינחס מנע חילול ה' והתבוללות • מהו "ברית כהונת עולם" • מעלתם של עם ישראל לעומת אומות העולם • מעלתם של הכהנים • מעלת בית המקדש • צום י"ז בתמוז ושלושת השבועות
להמשך
פינחס
תמוז   תשס"ב
קול צופייך - פרשת פינחס - תשס''ג - הלכות תענית
קדושתו ומדרגתו הגבוהה של אור החיים הקדוש • ברית כהונת עולם לפנחס ולזרעו • תענית י"ז בתמוז - ימי בין המצרים ימי דין ופורענות • שהחיינו בבין המצרים • דיני צום י"ז בתמוז • אמירת "עננו".
להמשך
פינחס
תמוז   תשס"ג
קול צופייך - פרשת פינחס - תשס''ה - בישולי גויים, ודיני תענית
קנאות פנחס רק לכבוד ה' ! • ברית פינחס – ברית לדורות • שבטי י-ה שמירת עם ישראל מהתבוללות • מהו הסכם "יששכר וזבולון" • עיקרה של התענית • הפטורים והחייבים בתענית
להמשך
פינחס
סיוון   תשס"ה
קול צופייך - פרשת פנחס - תשס''ז – הלכות תענית וימי בין המיצרים
קדושת עם ישראל במצרים • צניעותן של בנות ישראל • תענית י"ז בתמוז • הטעם העיקרי לתענית ואלו הפטורים ממנה • ימי בין המצרים ימי דין • מנהגי אבלות בשלושת השבועות
להמשך
פינחס
תמוז   תשס"ז
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך