To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: פינחס
פינחס
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ז - צום י''ז בתמוז ובין המצרים
הסיבות לצום י"ז בתמוז • אימתי מתחיל זמן התענית ואימתי הוא מסתיים ? • אמירת עננו • שמחה, ברכת שהחיינו, ושמיעת מוזיקה בימי בין המצרים • ימי בין המצרים – ימי דין • התרחקות מסכנה
להמשך
פינחס
תמוז   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת פינחס - תשנ''ח - הלכות בן המצרים
פינחס זכה לברית לעולם בזכות קנאותו • אבלות בימי בין המצרים • הימנעות משמיעת מוזיקה וברכת שהחיינו בימים • ימים אלו הם ימי דין ולכן חובה להתרחק מסכנות וממחלוקת • אמירת תיקון חצות ביום
להמשך
פינחס
תמוז   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ט - י''ז בתמוז ובין המצרים
טענות זמרי בן סלוא כנגד משה רבינו ע"ה • גיור כהלכה • נישואין ואירוסין בשלושת השבועות • מדוע צמים ומתענים בי"ז בתמוז • איסורים בערב הצום • אמירת עננו • אכילה ביום התענית לפני עלות השחר
להמשך
פינחס
תמוז   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת פנחס - תש''ס - חמש תעניות
פנחס מקבל ברית כהונת עולם בעבור מחאתו על חילול ה' • מהם הסיבות לתענית י"ז בתמוז • מתי חרב בית ראשון, ומתי בית המקדש השני • אדם שטעה ואכל או רק ברך על אוכל בתענית• מאה ברכות בשבת וביום תענית תענית
להמשך
פינחס
תמוז   תש"ס
קול צופייך - פרשת פינחס - תשס''א - דיני בין המצרים ואבילות
ברכת שהחיינו והטוב והמטיב • ברכת שהחיינו על פרי או בגד חדש בבין המצרים ביום חול או בשבת • בין המצרים ימי דין - להיזהר מסכנות בבין המצרים • שירה וזימרה בימים אלה • נישואין בימים אלה
להמשך
פינחס
תמוז   תשס"א
קול צופייך - פרשת פנחס תשס''ב - אור חיים הקדוש – י''ז בתמוז
מעלתו של אור החיים הקדוש • פינחס מנע חילול ה' והתבוללות • מהו "ברית כהונת עולם" • מעלתם של עם ישראל לעומת אומות העולם • מעלתם של הכהנים • מעלת בית המקדש • צום י"ז בתמוז ושלושת השבועות
להמשך
פינחס
תמוז   תשס"ב
קול צופייך - פרשת פינחס - תשס''ג - הלכות תענית
קדושתו ומדרגתו הגבוהה של אור החיים הקדוש • ברית כהונת עולם לפנחס ולזרעו • תענית י"ז בתמוז - ימי בין המצרים ימי דין ופורענות • שהחיינו בבין המצרים • דיני צום י"ז בתמוז • אמירת "עננו".
להמשך
פינחס
תמוז   תשס"ג
קול צופייך - פרשת פינחס - תשס''ה - בישולי גויים, ודיני תענית
קנאות פנחס רק לכבוד ה' ! • ברית פינחס – ברית לדורות • שבטי י-ה שמירת עם ישראל מהתבוללות • מהו הסכם "יששכר וזבולון" • עיקרה של התענית • הפטורים והחייבים בתענית
להמשך
פינחס
סיוון   תשס"ה
קול צופייך - פרשת פנחס - תשס''ז – הלכות תענית וימי בין המיצרים
קדושת עם ישראל במצרים • צניעותן של בנות ישראל • תענית י"ז בתמוז • הטעם העיקרי לתענית ואלו הפטורים ממנה • ימי בין המצרים ימי דין • מנהגי אבלות בשלושת השבועות
להמשך
פינחס
תמוז   תשס"ז
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך