To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: צו
צו
קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ח - הכשרת כלים, ביעור מעשרות, שבת הגדול
מה הקשר בין פרשת צו לפסח • כיצד מכשירים את כל סוגי הכלים מהחמץ לקראת חג הפסח • מהי צורת ההגעלה • צורת ניקוי והכשר התנור והכיריים • האם ניתן להכשיר כלי זכוכית ? • הקדמה לדיני ביעור מעשרות
להמשך
צו
ניסן   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ט - הלכות ערב פסח
"והיא שעמדה"- מדוע בכל דור רוצים שונאי ישראל להשמיד את עם ישראל • הזמנים שבהם חמץ אסור באכילה ובהנאה • כיצד יש לנהוג עם כלים שבישלו בהם חמץ • איך מתבצע הלכה למעשה הכשרת כלים שונים שבאו במגע עם חמץ • ..
להמשך
צו
ניסן   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת צו - תשס''א - דיני ליל הסדר והכנות לחג
מהם הדינים המיוחדים כשערב פסח חל בשבת • מה מותר לאכול בשבת זו, וממה יש להימנע • כיצד אדם יקיים מצוות ארבע כוסות בהידור • איך מקיימים הבדלה בשבת זו
להמשך
צו
ניסן   תשס"א
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ב - בדיקת חמץ וכלי חמץ
מהם הזמנים המיוחדים שראוי לנהוג מהמנהגים השונים שישנם בערב פסח • מצוות בדיקת חמץ בהידור ובשלימות • מדוע יש מנהגים שונים ומרובים בפסח • במה יש להשתדל ולהקדים להכין בערב פסח
להמשך
צו
ניסן   תשס"ב
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ד - הלכות פסח
יציאת מצרים - יסוד האמונה • הניסים שנעשו במצרים • הכבדת לב פרעה • מצוות ביעור חמץ • ניקיון במקומות שמכניסים שם חמץ • מצוות "והגדת לבנך" • הכנה מראש ליל הסדר • הכנת המטבח לפסח
להמשך
צו
ניסן   תשס"ד
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ה - מענייני המגילה, ופורים המשולש
סיפור מגילת אסתר והניסים שבה • חידושים על המגילה • עונשה של ושתי - מידה כנגד מידה • מעלתו של מרדכי שלא השתחווה • מהפך מגלות לגאולה ברגע אחד • דיני פורים המשולש.
להמשך
צו
אדר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ו - הלכות פסח
קורבנות מכפרים על העוונות • הזירוז בעשיית הקורבנות • אש הדולקת תמיד על המזבח מרמזת לעבודת ה' של האדם • כוחו של הדיבור • מעלת רבי מאיר בעל הנס • הכנות הנדרשות לחג הפסח • מצות "והגדת לבנך" • הניסים ..
להמשך
צו
ניסן   תשס"ו
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ז - בדיקת חמץ,ערב פסח וליל הסדר
בדיקת חמץ - במקומות שרגילים להכניס שם חמץ • נקיון במקומות שהותם של הילדים • המצוות המיוחדות שיש בערב פסח - תענית בכורות - ביעור חמץ - עירובי חצרות - צליית הזרוע • ליל הסדר - סיפור יציאת מצרים - ..
להמשך
צו
ניסן   תשס"ז
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ח - דיני פורים המשולש
צו - לשון זירוז • התלהבות והאש הקדושה שבוערת בקיום המצוות • מענייני המגילה • דיני פורים המשולש • דיני בן עיר שקורא בי"ד שהלך למקום המוקף שקוראים בט"ו ולהיפך • מצוות משלוח מנות • שתיית יין בפורים • ..
להמשך
צו
אדר   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך