To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
בין המיצרים | קול צופייך - דברים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - דברים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: תזריע מצורע
תזריע מצורע
קול צופייך - תזריע מצורע - תשנ''ח - ספירת העומר
מהו הטעם שענייני טומאה וטהרה נסמכו לענייני כשרות החיות והבהמות • מעלת ימי ספירת העומר • האם כיום ספירת העומר היא מצווה מהתורה או מדרבנן • מהו הדין בשכח לספור ספירת העומר • וכיצד ימשיך לספור בשאר ..
להמשך
תזריע מצורע
ניסן   תשנ"ח
קול צופייך - תזריע מצורע תשנ''ט - הלכות הזכרת הטל וספירת העומר
מתי מפסיקים לבקש ולהזכיר על הגשמים • מה יעשה אדם שטעה בקיץ בתפילתו וביקש גשם במקום טל • ומה הדין אם מסתפק אם טעה או שהזכיר ושאל כהוגן • מהי המעלה המיוחדת שיש בספירת העומר • כמה מצוות מקיימים בספירה ..
להמשך
תזריע מצורע
ניסן   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת תזריע מצורע - תשס''א - הלכות הרהור כדיבור
כמה דרגות יש ב"דיבור" לעניין כמה דינים בהלכה ? • האם הרהור בלב ללא דיבור ממש, פועל ונחשב כדיבור • דעת הרמב"ם בדין הרהור כדיבור • מתי יוכל אדם להרהר שם ומלכות בליבו • שכח או טעה בימי ספירת העומר איך ..
להמשך
תזריע מצורע
ניסן   תשס"א
קול צופייך - פרשת תזריע-מצורע - תשס''ב - הזכרת ושאלת טל
מדוע תיקנו שהזכרת "מוריד הטל" בתפילת שמונה עשרה תהיה דווקא בברכת "מחיה המתים" • מה היה מיוחד במן שירד לעם ישראל במדבר •מהי המעלה שיש לאדם צעיר • ביאור על ברכת " אתה חונננו " • מה דינו של אדם ..
להמשך
תזריע מצורע
ניסן   תשס"ב
קול צופייך - פרשת תזריע מצורע - תשס''ו - דיני המתחיל מצוה בזמנה אם יכול לגומרה שלא בזמנה
עונש של הצרעת לתיקון נפש היהודי • רפואת הצרעת • דיני ראש חודש שחל בשבת • קיום מצווה בשמחה • שכר על טרחא על המצוות • מעלת ברכת הלבנה • תוספת מחול על הקודש בכניסת השבת וביציאתה
להמשך
תזריע מצורע
ניסן   תשס"ו
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
תכנית לערב שבת פרשת דברים ..
להמשך
קול צופייך - פרשת דברים ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מטות מסעי ..
להמשך