To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: אמור
אמור
קול צופייך - פרשת אמור - תשנ''ח - חינוך הילדים
"מצות חינוך לילדים" מה מצווה זו כוללת • מהי הזהירות המופלגת שיש יותר עם ילדי הכוהנים • מדוע אסור לומר דברים שאינם אמת לילדים •מאלו איסורים צריך להפריש את הילדים • קדושת הכוהנים - האם כהן ראשי ..
להמשך
אמור
אייר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת אמור - תשנ''ט - ספירת העומר
מאימתי יכולים להתפלל תפילת ערבית • ומאימתי כבר אפשר לקדש ולסעוד בליל שבת • זמנה של מצוות ספירת העומר• כיצד ינהג אדם שמתפלל ערבית לפני שקיעת החמה ?
להמשך
אמור
אייר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת אמור - תש''ס - אכילה בליל שבת ובמוצ''ש קודם השקיעה
מעלתם הגדולה של חיילי צה"ל הי"ד שנהרגו על קידוש ה' בשמירה והגנה על העם והארץ • האם בסעודה שלישית במוצאי שבת - צריך להפסיק לקריאת שמע כשהגיעה זמנה • כשמתפלל ומקדש בערב שבת בפלג המנחה - האם צריך לעצור ..
להמשך
אמור
אייר   תש"ס
קול צופייך - פרשת אמור תשס''א - ק''ש וברכת העומר בין עמוד השחר לנץ
זמנה של קריאת שמע של ערבית • מה יעשה אדם שהיה עסוק בלימוד והגיע זמן קריאת שמע • אם עבר זמן קריאתה - האם חייב לקוראה מיד שיכול להמתין • האם דין זה הוא גם לגבי ספירת העומר • מעלתו החשובה של יום ל"ג ..
להמשך
אמור
אייר   תשס"א
קול צופייך - פרשת אמור - תשס''ב - בין פסח ראשון לשני ודיני ברכות
האם אפשר להקריב היום קורבן פסח שני ובמה זה תלוי • מה אנחנו נצטרך לתקן בבית המקדש השלישי • האם קטן שנהיה בר מצוה בספירת העומר יכול להמשיך לספור בברכה • המעלה הגדולה שיש בברכת ספירת העומר ובשאר ברכות ..
להמשך
אמור
אייר   תשס"ב
קול צופייך - פרשת אמור - תשס''ג - הלכות ספירת העומר
על מי מוטלת מצוות ספירת העומר • האם זוהי מצווה דאורייתא או דרבנן • מעלתם של הברכות • ברכות שמוציא אחרים ידי חובה • שיעור קביעות סעודה • מהי הונאת ממון ומהי הונאת דברים ? • במה צריך להתחזק בימי העומר
להמשך
אמור
אייר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת אמור - תשס''ד - ספירת העומר ודיני ברכות
ענייני טומאה וטהרה בכוהנים • דיני חינוך הקטנים • מות תלמידי רבי עקיבא • הזהירות בימי העומר ותספורת בימים אלו • סדר ברכת העומר • האבילות בעומר • משקל לעניין ברכות • זהירות בברכות הנהנין
להמשך
אמור
אייר   תשס"ד
קול צופייך - פרשת אמור - תשס''ה - חינוך הילדים
חינוך קטנים • ההנהגות שיהודי משריש מגיל צעיר יהפכו לטבע • גוי של שבת • איסור השימוש בקטן בשבת • החובה להרחיק קטן מעבירות • דיבור חול בשבת • מהו איסור : "בל תשקצו "
להמשך
אמור
ניסן   תשס"ה
קול צופייך - פרשת אמור - תשס''ו - דיני חינוך הקטנים
חינוך הקטנים מגיל צעיר – ועל מי החובה ? • שמירה מיוחדת לילדי הכוהנים • דין - חלב נוכרי • שמירה הרחקת קטן מאיסורים • שביתת חפציו בשבת - שביתת עובד זר בשבת • הברכה על מצה • החזרת רכוש שגנב בקטנותו • ..
להמשך
אמור
אייר   תשס"ו
קול צופייך - פרשת אמור - תשס''ז - חינוך ילדים
השתדלות ההורים במסירות נפש לחינוך הילדים • הרחקת קטן מעבירה • זהירות בענייני אכילה • זהירות מבישולי גויים • זהירות בדיבור • הרחקה מדיבור שקר • רישום הילדים לתלמודי תורה • תשמישי מצווה לקטנים
להמשך
אמור
ניסן   תשס"ז
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך