To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: אמור
אמור
קול צופייך - פרשת אמור - תשנ''ח - חינוך הילדים
"מצות חינוך לילדים" מה מצווה זו כוללת • מהי הזהירות המופלגת שיש יותר עם ילדי הכוהנים • מדוע אסור לומר דברים שאינם אמת לילדים •מאלו איסורים צריך להפריש את הילדים • קדושת הכוהנים - האם כהן ראשי ..
להמשך
אמור
אייר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת אמור - תשנ''ט - ספירת העומר
מאימתי יכולים להתפלל תפילת ערבית • ומאימתי כבר אפשר לקדש ולסעוד בליל שבת • זמנה של מצוות ספירת העומר• כיצד ינהג אדם שמתפלל ערבית לפני שקיעת החמה ?
להמשך
אמור
אייר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת אמור - תש''ס - אכילה בליל שבת ובמוצ''ש קודם השקיעה
מעלתם הגדולה של חיילי צה"ל הי"ד שנהרגו על קידוש ה' בשמירה והגנה על העם והארץ • האם בסעודה שלישית במוצאי שבת - צריך להפסיק לקריאת שמע כשהגיעה זמנה • כשמתפלל ומקדש בערב שבת בפלג המנחה - האם צריך לעצור ..
להמשך
אמור
אייר   תש"ס
קול צופייך - פרשת אמור תשס''א - ק''ש וברכת העומר בין עמוד השחר לנץ
זמנה של קריאת שמע של ערבית • מה יעשה אדם שהיה עסוק בלימוד והגיע זמן קריאת שמע • אם עבר זמן קריאתה - האם חייב לקוראה מיד שיכול להמתין • האם דין זה הוא גם לגבי ספירת העומר • מעלתו החשובה של יום ל"ג ..
להמשך
אמור
אייר   תשס"א
קול צופייך - פרשת אמור - תשס''ב - בין פסח ראשון לשני ודיני ברכות
האם אפשר להקריב היום קורבן פסח שני ובמה זה תלוי • מה אנחנו נצטרך לתקן בבית המקדש השלישי • האם קטן שנהיה בר מצוה בספירת העומר יכול להמשיך לספור בברכה • המעלה הגדולה שיש בברכת ספירת העומר ובשאר ברכות ..
להמשך
אמור
אייר   תשס"ב
קול צופייך - פרשת אמור - תשס''ג - הלכות ספירת העומר
על מי מוטלת מצוות ספירת העומר • האם זוהי מצווה דאורייתא או דרבנן • מעלתם של הברכות • ברכות שמוציא אחרים ידי חובה • שיעור קביעות סעודה • מהי הונאת ממון ומהי הונאת דברים ? • במה צריך להתחזק בימי העומר
להמשך
אמור
אייר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת אמור - תשס''ד - ספירת העומר ודיני ברכות
ענייני טומאה וטהרה בכוהנים • דיני חינוך הקטנים • מות תלמידי רבי עקיבא • הזהירות בימי העומר ותספורת בימים אלו • סדר ברכת העומר • האבילות בעומר • משקל לעניין ברכות • זהירות בברכות הנהנין
להמשך
אמור
אייר   תשס"ד
קול צופייך - פרשת אמור - תשס''ה - חינוך הילדים
חינוך קטנים • ההנהגות שיהודי משריש מגיל צעיר יהפכו לטבע • גוי של שבת • איסור השימוש בקטן בשבת • החובה להרחיק קטן מעבירות • דיבור חול בשבת • מהו איסור : "בל תשקצו "
להמשך
אמור
ניסן   תשס"ה
קול צופייך - פרשת אמור - תשס''ו - דיני חינוך הקטנים
חינוך הקטנים מגיל צעיר – ועל מי החובה ? • שמירה מיוחדת לילדי הכוהנים • דין - חלב נוכרי • שמירה הרחקת קטן מאיסורים • שביתת חפציו בשבת - שביתת עובד זר בשבת • הברכה על מצה • החזרת רכוש שגנב בקטנותו • ..
להמשך
אמור
אייר   תשס"ו
קול צופייך - פרשת אמור - תשס''ז - חינוך ילדים
השתדלות ההורים במסירות נפש לחינוך הילדים • הרחקת קטן מעבירה • זהירות בענייני אכילה • זהירות מבישולי גויים • זהירות בדיבור • הרחקה מדיבור שקר • רישום הילדים לתלמודי תורה • תשמישי מצווה לקטנים
להמשך
אמור
ניסן   תשס"ז
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך