To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
פסח
 
ימי השובבים
 
סוכות
 
שמחת תורה
 
חנוכה
 
פורים
 
תעניות
 
עשרת ימי תשובה
 
יום כיפור
 
ראש השנה
 
פורסמו לאחרונה בנושא: מועדים וזמנים
 פסח פסח

צפו בתשובות בוידאו

וידאו משיעור שהתקיים בישיבת מכון מאיר, בו ענה מרן הרב לשאלות בענייני חג הפסח

פסח
 

התשובות ניתנו ע"י מרן הרב לשואלים 
בשיעור של שאלות ותשובות עם הציבור שנערך בבית הכנסת מנחת יהודה בירושלים

האזינו לשאלות ותשובות עם הרב מרדכי אליהו בענייני חג הפסח

 

פסח
 
 ימי השובבים ימי השובבים

צפו בתשובה בוידאו

האם צריך  לקבל תענית שובבים מבעוד יום או שאפשר לקבל את התענית גם משחשיכה?

ימי השובבים
 
 סוכות סוכות
סוכה שנפלה או נפסלה אפשר לתקנה או לבנותה מחדש בחול המועד. והוא הדין למי שלא הספיק לבנות סוכה, ואפילו פשע ולא הכין סוכה במזיד, יכול לבנות סוכתו בחול ..
מי שנפלה סוכתו, האם יכול לתקנה בחול המועד ?
סוכות
 
צריך אדם להשתדל ללמוד בסוכה כל לימוד שלומד, אמנם אם הוא לומד דבר מסובך שצריך עיון וצלילות דעת ואין לו תנאים לכך בסוכה- יכול ללמוד בבית.
האם צריך ללמוד דווקא בתוך הסוכה?
סוכות
 
 שמחת תורה שמחת תורה
חולים, זקנים וכדו' ישבו בין הקפה להקפה, ויעמדו רק בעת ההקפות עצמן.
האם זקן ואדם חלוש מחויב לעמוד כל זמן ההקפות?
שמחת תורה
 
 חנוכה חנוכה
נשים יגמרו את ההלל בברכה כיון שהוא מסדר התפילה, אך אינן יכולות להוציא את האנשים י"ח, שהאנשים מחויבים בקריאת ההלל מצד עצמו ולא רק בגלל סדר התפילה.
האם הנשים צריכות לגמור את ההלל בימי חג החנוכה?
חנוכה
 
בְּיוֹם רֹאשׁ חֹדֶשׁ טֵבֵת מִנְהָגֵנוּ לְהַדְלִיק שֶׁמֶן לַמָּאוֹר לִכְבוֹד נִשְׁמַת רַבִּי מֵאִיר בַּעַל הַנֵּס זיע"א, מִלְבַד הַנֵּר ..
מה המנהג לכבוד רבי מאיר בעל הנס בר"ח טבת?
חנוכה
 
 פורים פורים

צפו בתשובה בוידיאו

בני ישיבה שנוסעים לביתם מחוץ לירושלים בליל י"ד ושוהים בבית הוריהם עד ליום המחר וחוזרים לישיבה בליל ט"ו. האם אותם ..

פורים
 
 תעניות תעניות

כשמתפללים מנחה בתענית ציבור חצי שעה סמוך לשקיעה - ישאו הכהנים כפיים. ויש מקילים ונושאים כפיים אפילו אחרי "פלג המנחה" ..

מתי ישאו הכהנים את כפיהם במנחה של התענית?

תעניות
 
שכח היחיד לומר "עננו" ולא הזכיר עדיין "ה'" של חתימת "שומע תפילה" חוזר. ואם אמר "ה'" אינו חוזר, ויאמר "עננו" בסוף "אלקי נצור".
אדם ששכח לומר "עננו" ביום התענית, מה דינו?
תעניות
 
 עשרת ימי תשובה עשרת ימי תשובה
מי ששכח ולא אמר אחד מהם ונזכר לפני שאמר "ברוך אתה ה'" - יאמרם במקום שנזכר. אם נזכר אחרי שאמר "ה'" - גומר את הברכה ומתפלל כסדר ואין צריך לחזור.
מי ששכח "זכרנו", "מי כמוך" וכו' האם צריך לחזור?
עשרת ימי תשובה
 
יש נוהגים לא לקדש את הלבנה עד מוצאי יום הכיפורים, שאז אנו בטהרה ובשמחה. ויש אומרים אדרבה, טוב לקדשה קודם לכן כדי להוסיף בזכויות. אמנם מנהגינו לברך ..
האם כדאי לברך ברכת הלבנה בעשי"ת כדי להרבות בזכויות?
עשרת ימי תשובה
 
 יום כיפור יום כיפור
בימים שבין יום הכיפורים לסוכות אין אומרים תחנון ואין מתענין שום תענית, חוץ מתענית חלום, לפי שהם ימי שמחה שהיו חונכים בהם את בית המקדש הראשון בימי ..
האם אומרים תחנון למחרת יום הכיפורים?
יום כיפור
 
מי ששכח ובירך על איזה מאכל ונזכר קודם שטעם ממנו, יאמר: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ולא יטעם מהמאכל, למרות שברכתו תהיה לבטלה.
מי ששכח ובירך על מאכל ביום הכיפורים, מה עליו לעשות?
יום כיפור
 
 ראש השנה ראש השנה
כל דבר השייך לתקיעות אין בו דין הפסק, וכיון שהתקיעות נועדו לעורר את האדם לתשובה, גם הווידוי הינו חלק מהתשובה ולכן אינו צריך לברך שנית.
האם מותר לומר את הווידוי שבין התקיעות, הרי אמירת הווידוי מהווה הפסק בין התקיעות, ולכאורה היה צריך לברך פעם נוספת לפני התקיעות שלאחר הווידוי?
ראש השנה
 
אדם הלוקח ראש דג או ראש ירק, אומר: "יהי רצון וכו' שנהיה לראש ולא לזנב", ואין אומרים: "ותזכור לנו אילו של יצחק", אלא רק אם אוכל ראש כבש.
אם לוקח ראש תרנגול, או ראש של דג, או ראש ירק או פרי, ואומר: "שנהיה לראש ולא לזנב", האם אפשר להוסיף ולומר במקרים אלו: "ותזכור לנו אילו של יצחק"?
ראש השנה
 
שאלות ותשובות לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך