To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: נח
נח
קול צופייך - פרשת נח - תשנ''ח - הלכות ראש חודש ויעלה ויבוא
השפע שמושפע מארץ ישראל לכל העולם כולו • הזכרת ובקשת הגשמים • בקשת גשמים בברכת השנים • כשטעה או שכח או מסופק אם הזכיר או ביקש • אמירת "רצה והחליצנו" ו"יעלה ויבוא" בשבת ראש חודש
להמשך
נח
תשרי   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת נח - תשנ''ט - הלכות בורר בשבת
נח מצד אחד וכל בני דורו מצד אחד • צדקותו ותמימותו של נח • בניית התיבה ללמד את הדור • איסורי שבת - מלאכת בורר ופרטיה • תיקון המאכל או בגד וכלים בברירה • אכילת דגים בשבת • שימוש בשקיות תה בשבת
להמשך
נח
תשרי   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת נח - תש''ס - שומע כעונה והלכות ברך עלינו
בסיס האמונה מאברהם אבינו • כוונה בעניית אמן לצאת ידי חובה • לצאת ידי חובה בתפילת השליח ציבור • תפילת לחש - בלחש • מתי מותר להתפלל בקול רם • דיני כוונה בקידוש ובשאר מצוות • הלכות ברך עלינו
להמשך
נח
חשוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת נח - תשס''א - טעות בתפילה ושאלת גשמים
הזכרת נח לברכה • עניית ברוך הוא וברוך שמו ואמן •כשרוצה לצאת ידי חובה בברכה - היאך ינהג • בקשת גשמים • טעה או שכח לבקש • לצאת ידי חובה בחזרת הש"צ • כשמסופק אם ביקש לצאת ידי חובה מהשליח ציבור
להמשך
נח
שבט   תשס"א
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ב - הלכות חלב ובישולי גויים
פעולות האדם רק לפי טבעו ורצונו העושה בעצמו • מעשים שתורמים לאדם ולעולם כולו • אכילת בשר ושתיית יין לאחר תקופת נח והמבול • דין חלב נכרי ואבקת חלב נכרי לגדול ולקטן • תנאים להיתר ולאיסור בבישולי גויים
להמשך
נח
תשרי   תשס"ב
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ג - הלכות שאלת גשמים, ותן טל ומטר
מעלותיו של נח ובמיוחד במעלת ה"תמימות" • השפע מארץ ישראל שמושפע לכל העולם כולו • הזכרת הגשמים ובקשת גשמים בברכת השנים • כשטעה או שכח להזכיר או לבקש גשם • מסופק אם ביקש או הזכיר גשם
להמשך
נח
תשרי   תשס"ג
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ד - הלכות שאלת גשמים
ההשחתה והקלקול של דור המבול • חזרה בתשובה של אנשי נינווה בתקופתו של יונה הנביא • הזכרת ושאלת גשמים • מסתפק אם טעה בברכה • מעלת מחשבתו של האדם
להמשך
נח
חשוון   תשס"ד
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ה - ר''ח, ברכות השבח
קלקול הנורא וההשחתה שנשרש בדורו של נח • מעלתו של נח ביחס לבני דורו החוטאים והפושעים • ברכה על קשת, רעמים וברקים • ראש חודש שחל בשבת • ברכות שונות – שבח והודאה
להמשך
נח
תשרי   תשס"ה
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ו - דיני ציצית
קלקול וההרס שהשאירו דורו של נח • מעלתו של נח על בני דורו • עניין הקשת בענן במשך הדורות • עונש מידה כנגד מידה • מעלת הציצית • צורת עיטוף הטלית • זהירות בכבודה של הציצית • טלית שנקרעה או בלתה
להמשך
נח
תשרי   תשס"ו
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ז - שאלת גשמים
מידותיו התרומיות של נח לעומת דורו • הזמן הארוך שנמשכה בניית התיבה • מאה ברכות בכל יום • ברכות מביאות לידי יראת שמיים • ברכת המזון בראש חודש שחל בשבת • קדושה בכתב עברי
להמשך
נח
חשוון   תשס"ז
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ח – מאה ברכות בכל יום
מידותיו התרומיות של נח לעומת דורו • הזמן הארוך שנמשכה בניית התיבה • מאה ברכות בכל יום • ברכות מביאות לידי יראת שמיים • ברכת המזון בראש חודש שחל בשבת • קדושה בכתב עברי
להמשך
נח
תשרי   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך