To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: נח
נח
קול צופייך - פרשת נח - תשנ''ח - הלכות ראש חודש ויעלה ויבוא
השפע שמושפע מארץ ישראל לכל העולם כולו • הזכרת ובקשת הגשמים • בקשת גשמים בברכת השנים • כשטעה או שכח או מסופק אם הזכיר או ביקש • אמירת "רצה והחליצנו" ו"יעלה ויבוא" בשבת ראש חודש
להמשך
נח
תשרי   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת נח - תשנ''ט - הלכות בורר בשבת
נח מצד אחד וכל בני דורו מצד אחד • צדקותו ותמימותו של נח • בניית התיבה ללמד את הדור • איסורי שבת - מלאכת בורר ופרטיה • תיקון המאכל או בגד וכלים בברירה • אכילת דגים בשבת • שימוש בשקיות תה בשבת
להמשך
נח
תשרי   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת נח - תש''ס - שומע כעונה והלכות ברך עלינו
בסיס האמונה מאברהם אבינו • כוונה בעניית אמן לצאת ידי חובה • לצאת ידי חובה בתפילת השליח ציבור • תפילת לחש - בלחש • מתי מותר להתפלל בקול רם • דיני כוונה בקידוש ובשאר מצוות • הלכות ברך עלינו
להמשך
נח
חשוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת נח - תשס''א - טעות בתפילה ושאלת גשמים
הזכרת נח לברכה • עניית ברוך הוא וברוך שמו ואמן •כשרוצה לצאת ידי חובה בברכה - היאך ינהג • בקשת גשמים • טעה או שכח לבקש • לצאת ידי חובה בחזרת הש"צ • כשמסופק אם ביקש לצאת ידי חובה מהשליח ציבור
להמשך
נח
שבט   תשס"א
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ב - הלכות חלב ובישולי גויים
פעולות האדם רק לפי טבעו ורצונו העושה בעצמו • מעשים שתורמים לאדם ולעולם כולו • אכילת בשר ושתיית יין לאחר תקופת נח והמבול • דין חלב נכרי ואבקת חלב נכרי לגדול ולקטן • תנאים להיתר ולאיסור בבישולי גויים
להמשך
נח
תשרי   תשס"ב
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ג - הלכות שאלת גשמים, ותן טל ומטר
מעלותיו של נח ובמיוחד במעלת ה"תמימות" • השפע מארץ ישראל שמושפע לכל העולם כולו • הזכרת הגשמים ובקשת גשמים בברכת השנים • כשטעה או שכח להזכיר או לבקש גשם • מסופק אם ביקש או הזכיר גשם
להמשך
נח
תשרי   תשס"ג
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ד - הלכות שאלת גשמים
ההשחתה והקלקול של דור המבול • חזרה בתשובה של אנשי נינווה בתקופתו של יונה הנביא • הזכרת ושאלת גשמים • מסתפק אם טעה בברכה • מעלת מחשבתו של האדם
להמשך
נח
חשוון   תשס"ד
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ה - ר''ח, ברכות השבח
קלקול הנורא וההשחתה שנשרש בדורו של נח • מעלתו של נח ביחס לבני דורו החוטאים והפושעים • ברכה על קשת, רעמים וברקים • ראש חודש שחל בשבת • ברכות שונות – שבח והודאה
להמשך
נח
תשרי   תשס"ה
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ו - דיני ציצית
קלקול וההרס שהשאירו דורו של נח • מעלתו של נח על בני דורו • עניין הקשת בענן במשך הדורות • עונש מידה כנגד מידה • מעלת הציצית • צורת עיטוף הטלית • זהירות בכבודה של הציצית • טלית שנקרעה או בלתה
להמשך
נח
תשרי   תשס"ו
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ז - שאלת גשמים
מידותיו התרומיות של נח לעומת דורו • הזמן הארוך שנמשכה בניית התיבה • מאה ברכות בכל יום • ברכות מביאות לידי יראת שמיים • ברכת המזון בראש חודש שחל בשבת • קדושה בכתב עברי
להמשך
נח
חשוון   תשס"ז
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ח – מאה ברכות בכל יום
מידותיו התרומיות של נח לעומת דורו • הזמן הארוך שנמשכה בניית התיבה • מאה ברכות בכל יום • ברכות מביאות לידי יראת שמיים • ברכת המזון בראש חודש שחל בשבת • קדושה בכתב עברי
להמשך
נח
תשרי   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך