To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
פורסמו לאחרונה בנושא: תפילה וספר תורה 
תפילה וספר תורה

 

כהן שמחלל שבת בפרהסיה, אסור לו לעלות לתורה. אך אם בכל זאת עולה הוא לתורה בחוזקה, אין לצאת מבית הכנסת כאשר הוא ..

 

ברצוני לשאול את מעלת כבודו: מה אומרת ההלכה – האם כהן המחלל שבת ..

תפילה וספר תורה
 

צפו בתשובה בוידאו

א. פתח בלי משקוף שמגיע עד למעלה - נחשב למקום בלי משקוף ולכן פטור ..

א. האם צריך לקבוע מזוזה בפתח בלי משקוף והאם יש הבדל בין מקום שיש בו דלת לאין בו דלת?

ב. ..

תפילה וספר תורה
 

צפו בתשובה בוידאו

מה הם ההלכות והמנהגים לגבי ברכת כהנים כשהחזן בבית הכנסת הוא כהן

תפילה וספר תורה
 

צפו בתשובה בוידאו

האם אפשר לתקן ספר תורה בעט נובע רפידוגרף? והאם יש הבדל בין תיוג לתיקון?

תפילה וספר תורה
  0
אם הוכרח מאיזה שהיא סיבה לשבת ליד המתפלל- ישתדל לומר אז מזמורים בעל פה או "פתח אליהו" וכדו'. ודין זה הוא גם בחולה או חלש שקשה לו לקום ממקומו.
מה יעשה אדם שמוכרח לשבת ליד המתפלל ?
תפילה וספר תורה
 
צריך לקום ולעבור למקום אחר. ואם היושב ישב במקום שאינו מיוחד לתפילה, ובא אדם אחר והתחיל להתפלל לידו תפילת י"ח- מהדין אינו חייב לקום, אך מידת חסידות ..
אם התיישב בבית הכנסת או במקום מיוחד לתפילה, ואח"כ בא אדם אחר והתחיל להתפלל לידו תפילת י"ח, האם צריך לקום ולעבור למקום אחר?
תפילה וספר תורה
 
אסור לשבת בתוך ארבע אמות של אדם המתפלל תפילת י"ח, בין מלפניו ובין מצדדיו או מאחוריו, ויש מחמירים מלפניו כמלא עיניו. והמנהג כסברה הראשונה.
כמה צריך להרחיק מאדם המתפלל בשביל לשבת?
תפילה וספר תורה
 
אם קשה להזיז את החציצה - לא יעכב את התפילה בשביל להזיזה, כיון שזה רק למצווה מן המובחר.
אם ישנם חפצים החוצצים בינו לבין הקיר, האם יעכב את התפילה בשביל להזיזם?
תפילה וספר תורה
 
אם מתפלל בחצר וכדו' - לא יתפלל כנגד בעלי חיים כיון שהוא חוצץ, ועוד שנראה כמשתחווה לו.
אדם המתפלל בחצר, וישנם בעלי חיים החוצצים בינו לקיר- האם נחשבים הם כחציצה ?
תפילה וספר תורה
 
אם יש חפץ שעומד על גבי שולחן וכדו' ובכך הוא גבוה עשרה טפחים או יותר - חוצץ, אעפ"י שהחפץ מצד עצמו נמוך יותר. ולכן בגדים המונחים על גבי כסא ועל ידי זה ..
אדם שיש לפניו שולחן ומצד עצמו הוא נמוך, אך כיון שמונחים עליו ספרים הגובה הכולל הוא יותר מעשרה טפחים, האם דבר זה נחשב חציצה?
תפילה וספר תורה
 
טוב שלא יהיה הפסק בינו לבין הקיר, כיון שיכול לטורדו בתפילה. ואם יש שם חפץ שהוא גבוה עשרה טפחים (שהם 80 ס"מ) או יותר ורחב ארבעה טפחים (שהן 32 ס"מ) או ..
האם צריך להקפיד להתפלל מול הקיר, ומה יעשה אם מונח לפניו שולחן וכדו'?
תפילה וספר תורה
 
טוב להתפלל במקום שלומדים שם תורה, כיון שבמקום רינה שם תהיה תפילה. ותפילה במקום זה מועילה להכרית את הרשעים.
האם צריך להתפלל במקום שלומדים בו תורה ?
תפילה וספר תורה
 
אם רוצה להתפלל מאחורי בית הכנסת - צריך להחזיר פניו לבית הכנסת ולהתפלל לצד שהציבור מתפללים, אך לכתחילה יתפלל רק בתוך בית הכנסת.
אדם שרוצה להתפלל אחורי בית הכנסת, לאיזה כיוון עליו להפנות את פניו ?
תפילה וספר תורה
 
אם עבר והתפלל על מקום שהיה אסור לו להתפלל שם - אינו צריך לחזור ולהתפלל.
אדם שהתפלל ע"ג דבר גבוה וכדו' שמצד הדין אין להתפלל כך, האם יחזור ויתפלל כראוי?
תפילה וספר תורה
 
לא יעמוד על כרים ויתפלל, אפילו שאינם גבוהים ג' טפחים מפני שנראה כמתגאה, אבל לעמוד על מחצלת או שטיח הפרוש בבית או בבית הכנסת - מותר.
האם מותר לעמוד ולהתפלל ע"ג כרים וכסתות?
תפילה וספר תורה
 
לא יעמוד על מקום שאפשר שיחליק מעליו או על לוח מתנדנד או מיטה שאינה יציבה, וכן הוא הדין בכל דבר שיכול לטורדו בתפילה.
האם מותר לעמוד ולהתפלל ע"ג דבר מתנדנד ?
תפילה וספר תורה
 
ש"ץ שעומד על מקום גבוה ג' טפחים ויותר, אפילו שאינו מוקף מחיצות - יכול להוציא את הציבור ידי חובה, כיון שכוונתו להשמיע את קולו לציבור.
שליח ציבור שעומד ע"ג מקום גבוה שאינו מוקף מחיצות, האם יכול להוציא את הציבור ידי חובתם ?
תפילה וספר תורה
 
מקום שגבוה ג' טפחים אך הוא מוקף שלוש מחיצות, או אפילו אינו מוקף ג' מחיצות אך רוחבו ארבע אמות על ארבע אמות (192 ס"מ על 192 ס"מ) - יכול להתפלל עליו, ..
האם מותר בשעת התפילה לעמוד ע"ג מקום גבוה אך הוא מוקף מחיצות?
תפילה וספר תורה
 
דוד המלך אומר בתהילים: "ממעמקים קראתיך ה'", ולכן לא יעמוד בתפילת י"ח על גבי מקום גבוה ג' טפחים שהם 24 ס"מ.
האם מותר בשעת התפילה לעמוד ע"ג שרפרף וכדו'?
תפילה וספר תורה
 
"יהי רצון" שאומרים בר"ח, רבים הם שאינם אומרים אותו כלל, כי יש חשש מי חברו. במקום זה אומרים: "בריך שמיה", ובפרט ביום שבת, שבין כה אומרים "בריך שמיה", ..
ר"ח שחל בשבת, האם נוהגים לומר בהוצאת ספר תורה את ה"יהי רצון" שאומרים בכל ראש חודש?
תפילה וספר תורה
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
שאלות ותשובות לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך