To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: ויגש
ויגש
קול צופייך - פרשת ויגש - תשנ''ח - הלכות חנוכה חלק ד'
שיחה בין שני מלכים יהודה ויוסף • הדיבור הקשה שנקט יהודה מול יוסף • מצוות הדלקת נרות חנוכה • נרות חנוכה צריכה לדלוק לפחות חצי שעה • דין מותר השמן והנרות • יעקב שולח את יהודה למצרים שיקים ישיבות • ..
להמשך
ויגש
כסליו   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויגש - תשנ''ט – חנוכה - וחלוקת תעודות לכחות הבטחון
שיחה בין שני מלכים יהודה ויוסף • הדיבור הקשה שנקט יהודה מול יוסף • מצוות הדלקת נרות חנוכה • נרות חנוכה צריכה לדלוק לפחות חצי שעה • דין מותר השמן והנרות • יעקב שולח את יהודה למצרים שיקים ישיבות • ..
להמשך
ויגש
טבת   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת ויגש - תש''ס - דיני עשרה בטבת
בזמן עצירת גשמים עם ישראל כולו מרבה בתפילות "ישב רוחו יזלו מים" • כיצד יש לנהוג לאחר שהתפילות נענו ? • כמו כן בשיעור מובא איך יש לנהוג בתענית עשרה בטבת
להמשך
ויגש
טבת   תש"ס
קול צופייך - פרשת ויגש תשס''א - הלכות עשרה בטבת וקידוש
צום דאורייתא וצום דרבנן • צום על ירושלים • קדושת ירושלים • צום עשרה בטבת • תענית בערב שבת • שתיית משקין בתוך הסעודה
להמשך
ויגש
טבת   תשס"א
קול צופייך - פרשת ויגש - תשס''ב - מותר השמן של נרות חנוכה
שימוש בחפצי קדושה מותר השמן והנרות מחנוכה • קדושה בנרות לחצי שעה • תנאי על השמן שבנרות • מוקצה בשבת
להמשך
ויגש
טבת   תשס"ב
קול צופייך - פרשת ויגש - תשס''ג - הלכות תענית
צום עשרה בטבת – על מה נקבע ? • עניין ומטרת התענית • קריעת בגדיו על ערי יהודה ומקום המקדש • אכילה בלילה לפני כניסת התענית • בעלי שמחה כגון: אבי הבן, חתן, מוהל וכד' בתענית • מי שאינו מתענה איך ינהג
להמשך
ויגש
טבת   תשס"ג
קול צופייך - פרשת ויגש - תשס''ד - הלכות תענית
פגישתם של האחים הקדושים - יהודה ויוסף • חוקי התורה מול חוקות הגויים • מהות יום עשרה בטבת • תענית על תחילת החורבן • שיור אמר על אמה שאינה מסוידת בבית • אכילה ושתייה בערב התענית • אמירת "עננו" בערב ..
להמשך
ויגש
טבת   תשס"ד
קול צופייך - פרשת ויגש - תשס''ה - הלכות מליחה, מוקצה וחנוכה
ויכוח הגדול בין יהודה ליוסף מלך מצרים • מלחמה על האח הקטן בנימין • בתי מדרש שהוקמו במצרים • דיני מליחה וצליית בשר • דיני חנוכה - כללי • דיני מוקצה שונים
להמשך
ויגש
טבת   תשס"ה
קול צופייך - פרשת ויגש - תשס''ו - הלכות תלמוד תורה
הפגישה הטעונה והויכוח בין יהודה ליוסף • הערבות ההדדית בין האחים הקדושים • מעלת לימוד תורה • חינוך קטנים לתורת ישראל • אמירת "חוק לישראל" • שימוש במכונות גילוח • השמעת קול בתפילה
להמשך
ויגש
טבת   תשס"ו
קול צופייך - פרשת ויגש - תשס''ז - דיני קריאת שמע והלכות תענית
הדו שיח בין יהודה ויוסף • בנימין ומכירת יוסף • תוכחתו המגולה של יוסף לאחים • מצוות קראית שמע • דיקדוק באמירת קריאת שמע • זמן קריאת שמע • הלכות תענית ציבור • צום עשרה בטבת
להמשך
ויגש
טבת   תשס"ז
קול צופייך - פרשת ויגש - תשס''ח – הלכות חנוכה ב'
פגישת יהודה ויוסף • התוודעות יוסף לאחיו • מעלת וחובת לימוד תורה • גזירות היוונים וטעמם • קדושה בשמן שדלק לנר חנוכה • ההבדל והמוסר שלמדים משמן וממים • הבדלה בין ישראל לעמים • מאה ברכות בכל יום
להמשך
ויגש
טבת   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך