To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: ויגש
ויגש
קול צופייך - פרשת ויגש - תשנ''ח - הלכות חנוכה חלק ד'
שיחה בין שני מלכים יהודה ויוסף • הדיבור הקשה שנקט יהודה מול יוסף • מצוות הדלקת נרות חנוכה • נרות חנוכה צריכה לדלוק לפחות חצי שעה • דין מותר השמן והנרות • יעקב שולח את יהודה למצרים שיקים ישיבות • ..
להמשך
ויגש
כסליו   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויגש - תשנ''ט – חנוכה - וחלוקת תעודות לכחות הבטחון
שיחה בין שני מלכים יהודה ויוסף • הדיבור הקשה שנקט יהודה מול יוסף • מצוות הדלקת נרות חנוכה • נרות חנוכה צריכה לדלוק לפחות חצי שעה • דין מותר השמן והנרות • יעקב שולח את יהודה למצרים שיקים ישיבות • ..
להמשך
ויגש
טבת   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת ויגש - תש''ס - דיני עשרה בטבת
בזמן עצירת גשמים עם ישראל כולו מרבה בתפילות "ישב רוחו יזלו מים" • כיצד יש לנהוג לאחר שהתפילות נענו ? • כמו כן בשיעור מובא איך יש לנהוג בתענית עשרה בטבת
להמשך
ויגש
טבת   תש"ס
קול צופייך - פרשת ויגש תשס''א - הלכות עשרה בטבת וקידוש
צום דאורייתא וצום דרבנן • צום על ירושלים • קדושת ירושלים • צום עשרה בטבת • תענית בערב שבת • שתיית משקין בתוך הסעודה
להמשך
ויגש
טבת   תשס"א
קול צופייך - פרשת ויגש - תשס''ב - מותר השמן של נרות חנוכה
שימוש בחפצי קדושה מותר השמן והנרות מחנוכה • קדושה בנרות לחצי שעה • תנאי על השמן שבנרות • מוקצה בשבת
להמשך
ויגש
טבת   תשס"ב
קול צופייך - פרשת ויגש - תשס''ג - הלכות תענית
צום עשרה בטבת – על מה נקבע ? • עניין ומטרת התענית • קריעת בגדיו על ערי יהודה ומקום המקדש • אכילה בלילה לפני כניסת התענית • בעלי שמחה כגון: אבי הבן, חתן, מוהל וכד' בתענית • מי שאינו מתענה איך ינהג
להמשך
ויגש
טבת   תשס"ג
קול צופייך - פרשת ויגש - תשס''ד - הלכות תענית
פגישתם של האחים הקדושים - יהודה ויוסף • חוקי התורה מול חוקות הגויים • מהות יום עשרה בטבת • תענית על תחילת החורבן • שיור אמר על אמה שאינה מסוידת בבית • אכילה ושתייה בערב התענית • אמירת "עננו" בערב ..
להמשך
ויגש
טבת   תשס"ד
קול צופייך - פרשת ויגש - תשס''ה - הלכות מליחה, מוקצה וחנוכה
ויכוח הגדול בין יהודה ליוסף מלך מצרים • מלחמה על האח הקטן בנימין • בתי מדרש שהוקמו במצרים • דיני מליחה וצליית בשר • דיני חנוכה - כללי • דיני מוקצה שונים
להמשך
ויגש
טבת   תשס"ה
קול צופייך - פרשת ויגש - תשס''ו - הלכות תלמוד תורה
הפגישה הטעונה והויכוח בין יהודה ליוסף • הערבות ההדדית בין האחים הקדושים • מעלת לימוד תורה • חינוך קטנים לתורת ישראל • אמירת "חוק לישראל" • שימוש במכונות גילוח • השמעת קול בתפילה
להמשך
ויגש
טבת   תשס"ו
קול צופייך - פרשת ויגש - תשס''ז - דיני קריאת שמע והלכות תענית
הדו שיח בין יהודה ויוסף • בנימין ומכירת יוסף • תוכחתו המגולה של יוסף לאחים • מצוות קראית שמע • דיקדוק באמירת קריאת שמע • זמן קריאת שמע • הלכות תענית ציבור • צום עשרה בטבת
להמשך
ויגש
טבת   תשס"ז
קול צופייך - פרשת ויגש - תשס''ח – הלכות חנוכה ב'
פגישת יהודה ויוסף • התוודעות יוסף לאחיו • מעלת וחובת לימוד תורה • גזירות היוונים וטעמם • קדושה בשמן שדלק לנר חנוכה • ההבדל והמוסר שלמדים משמן וממים • הבדלה בין ישראל לעמים • מאה ברכות בכל יום
להמשך
ויגש
טבת   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך