To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
מועדים וזמנים
 
מנחת יהודה
 
שביעית
 
נטילת ידיים
 
תורה
 
כשרות
 
חינוך
 
שבת
 
ציצית ותפילין
 
הפרשת חלה
 
ביקור חולים
 
יום טוב
 
תפילה
 
ברכות
 
שיעורים משנת: תשרי תשס"ו
ארכיון שיעורים
פרשת נח - תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
תשרי   תשע"ה
פרשת בראשית - תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
תשרי   תשע"ה
ערב יום כיפור - תשע''ה - חיים כהלכה, רדיו גלי ישראל
שיעורו השבועי של מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליט"א ברדיו גלי ישראל על פרשת השבוע ושאלות ותשובות עם מאזינים
להמשך
חיים כהלכה
תשרי   תשע"ה
ותן טל ומטר לברכה - תשנ"ט
מאימתי מתחילים לבקש על גשמים בארץ ישראל ובחו"ל • ליל ז' במר חשון • שכח או טעה בבקשת ובזכירת גשמים • יציאת ידי חובה בחזרת השליח ציבור • פירוט בדיני שאילת גשמים בחוץ לארץ
להמשך
תפילה
תשרי   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת נח - תשע''ה – מהלכות שאילת גשמים
שיעור נפלא בהלכות שאילת ובקשת הגשמים בתפילה
להמשך
נח
תשרי   תשע"ה
סוכה וארבעת המינים
כל דיני עשיית הסוכה וכשרות ארבעת המינים
להמשך
סוכות
תשרי   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת וזאת הברכה - תשע''ה – עיקרו של יום כיפורים
מַה נֶהְדָר כּהֵן גָדול בְצֵאתו בְשָלום מִן הַקּדֶש - עיקרו של יום כיפורים
להמשך
וזאת הברכה
תשרי   תשע"ה
חג הסוכות
להמשך
סוכות
תשרי   תשנ"ט
הלכות ראש חודש ואמירת יעלה ויבא
שיעור נפלא בענייני ראש חודש ואמירת יעלה ויבא בתפילה ובברכת המזון, בשיעור הרב מצרף סיפור נפלא על מעלת אמירת יעלה ויבא צפו ותהנו!
להמשך
ראש חודש
תשרי   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ח - מצוות ואמירת וידוי
המלחמה התמידית עם יצר הרע שנקרא "אויב" • אופן פירוט החטאים בווידוי • צורת הוידוי לנשים ולגברים • איך מתוודים על חטאים שונים • פירוט החטא • וידוי בקול, ובלשון רבים
להמשך
כי תצא
תשרי   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת נח - תשנ''ח - הלכות ראש חודש ויעלה ויבוא
השפע שמושפע מארץ ישראל לכל העולם כולו • הזכרת ובקשת הגשמים • בקשת גשמים בברכת השנים • כשטעה או שכח או מסופק אם הזכיר או ביקש • אמירת "רצה והחליצנו" ו"יעלה ויבוא" בשבת ראש חודש
להמשך
נח
תשרי   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת נח - תשנ''ט - הלכות בורר בשבת
נח מצד אחד וכל בני דורו מצד אחד • צדקותו ותמימותו של נח • בניית התיבה ללמד את הדור • איסורי שבת - מלאכת בורר ופרטיה • תיקון המאכל או בגד וכלים בברירה • אכילת דגים בשבת • שימוש בשקיות תה בשבת
להמשך
נח
תשרי   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ב - הלכות חלב ובישולי גויים
פעולות האדם רק לפי טבעו ורצונו העושה בעצמו • מעשים שתורמים לאדם ולעולם כולו • אכילת בשר ושתיית יין לאחר תקופת נח והמבול • דין חלב נכרי ואבקת חלב נכרי לגדול ולקטן • תנאים להיתר ולאיסור בבישולי גויים
להמשך
נח
תשרי   תשס"ב
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ג - הלכות שאלת גשמים, ותן טל ומטר
מעלותיו של נח ובמיוחד במעלת ה"תמימות" • השפע מארץ ישראל שמושפע לכל העולם כולו • הזכרת הגשמים ובקשת גשמים בברכת השנים • כשטעה או שכח להזכיר או לבקש גשם • מסופק אם ביקש או הזכיר גשם
להמשך
נח
תשרי   תשס"ג
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ה - ר''ח, ברכות השבח
קלקול הנורא וההשחתה שנשרש בדורו של נח • מעלתו של נח ביחס לבני דורו החוטאים והפושעים • ברכה על קשת, רעמים וברקים • ראש חודש שחל בשבת • ברכות שונות – שבח והודאה
להמשך
נח
תשרי   תשס"ה
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ו - דיני ציצית
קלקול וההרס שהשאירו דורו של נח • מעלתו של נח על בני דורו • עניין הקשת בענן במשך הדורות • עונש מידה כנגד מידה • מעלת הציצית • צורת עיטוף הטלית • זהירות בכבודה של הציצית • טלית שנקרעה או בלתה
להמשך
נח
תשרי   תשס"ו
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ז - הלכות חנוכה
עמידת יעקב אבינו כנגד עשו הרשע • בני ישראל בעתיד מול בני עשו שבכל דור ודור • נס חנוכה - מלחמות וגזירות היוונים • כוח התורה בעבר בהווה ובעתיד • הדלקת הנרות וזמן ההדלקה • מצוות הדלקה בשמן • מקום ..
להמשך
וישב
תשרי   תשס"ז
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ח – מאה ברכות בכל יום
מידותיו התרומיות של נח לעומת דורו • הזמן הארוך שנמשכה בניית התיבה • מאה ברכות בכל יום • ברכות מביאות לידי יראת שמיים • ברכת המזון בראש חודש שחל בשבת • קדושה בכתב עברי
להמשך
נח
תשרי   תשס"ח
לעמוד הבא לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
ארכיון שיעורים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך